OULUN JALKAPALLOHALLI

Oulun Jalkapallohalli Oy:n täysimittainen ylipainehalli sijaitsee Heinäpään urheilukeskuksessa. Oulun Jalkapallohalli Oy:n omistavat oululaiset urheiluseurat Oulun Luistinseura ja AC Oulu. Halli otettiin käyttöön joulukuussa 2020. Jalkapallohallin toteutumista ovat olleet mahdollistamassa useat yritykset ja yksityishenkilöt.

Varauskalenteri

Katso varausohjeet ja -ehdot tästä. Varaamalla vuoron,
käyttäjä hyväksyy ehdot.

Yhteistyössä

Oulun jalkapallohallin valmistumista ovat olleet tukemassa seuraavat yritykset:

Kannattajaseinä

Seuraavat henkilöt ovat olleet mahdollistamassa Oulun Jalkapallohallin toteutumista:

Ville Puukka
Valtteri Puukka
Jartte Varpula
Markku Hanhela
Heikki Leinonen
Aaro Kandelberg
Hasim Cevirel
Jaakko Alavuotunki
Kim Kaijalainen
Petteri Salmi
Juho Meriläinen
Teppo Malinen
Aki Hiltunen
Anssi Ketopaikka
Juho Talala
Olli Kohonen
Jani Kangas
Sampo Backman
Arto Auno
Petri Jakonen
Jarno Rova
Aki Peltokorpi
Erfan Jahangiri
Harri Pulkkinen
Joel Tanner
Lasse Määttä
Hannu Kaikkonen
Tuomo Kokkonen
Henri Pihlajaniemi
Keminmaan Pallo ry
Teemu Parkkila
Perhe Nurmela
Villepekka Keinänen
Antti Neuvonen
Harri Timonen
Teuvo Väisänen
Sami Puumalainen
Pasi Leinonen
Heikki Toppila
Kari Kaakinen
Tuomas Ketola
Pasi Holopainen
Reino Enbuske
Anna Halminen
Jyri-Pekka Kukkonen
Leena Raitala
Janne Pöllänen
Jukka Salo
Niilo Kangas-Hynnilä
Tuomas Kauppila
Minna Åman-Toivio
Tauno Taipaleenmäki
Tapani ”Tappura” Kilponen
Jake, Heli, Mette-Emilia ja Unna-Alina Köykkä
Markku Illikainen
Mika Pulkkinen
Antti Kiviniemi
Antti Kronqvist
Tapio Tillman
Roope Säkkinen
Tuula Siekkinen
Pasi Huotari
Eija Hukkanen
Samuel Hukkanen
Matias Karioja
Jukka Korhonen
Tapio Teeriaho
Juha Ridanpää
Rauno Häll
Konsta Kaikkonen
Mika Elovaara ja perhe
Juha Bergström
Anssi Ahtikoski
Emil Cevirel
Allan Perttunen
Eero Väänänen
Jani Korhonen
Jyrki Madetoja
Frans Vuolteenaho
Adele Vuolteenaho
Henrik Vuolteenaho
Juha Äijälä
Rasmus Karjalainen
Matias Ojala
Lassi Nurmos
Kari Lepistö
Sherpa Laamanen
Miikka Koivuniemi
Matti Hiltunen
Tinja-Riikka Korpela
Timo Kalermo
Arto Oja
Ilpo Kokkonen
Olli Huoviala
Tommi Puuperä
Joel Onni Johannes Juntunen
Rauli Lindeman
Maria Lindeman
Peppi Paakkari
Sami Leikas
Mikko Härkönen
Henrik Rajala
Paulus Toropainen
Matti Kokkoniemi
Jarmo ”Mano” Meriläinen
Ulf Ollikainen
Risto Luttinen
Jukka Kuusisto
Ralf Mattson
Jesse Mattson
Ina Mattson
Oliver Mattson
Real Oulu
Heikki Honka
Lauri Seikkala
Juha Lämsä
Kimmo Myllyoja
Pentti Heiskanen
Eila Heiskanen
Rauno Suoraniemi
Kaarlo Kankkunen
Olli Sankari
Antti Pikkarainen
Timo P.J. Sipola
Tomi Molin
Sami Ojala
Kari Björnholm
Juha Lehtoniemi
Niilo Niskala
Tuukka Heikkinen
Hannu Korva
Hannu Aska
Janne Kuntola
Sami Särkilä
Mikko ”Pulla” Pietilä
Tapio Haapaniemi
Heikki Alatalo
Harri Mäntyniemi
Mikko Viitanen
Harri Pihlajaniemi
Aapo Lepistö
Aimo Guttorm
Rauno Karjalainen
Vesa Parkkinen
Sami Ylimäinen
Sampo Sakko
Mikko Ryyppö
Jouko Nurkkala
Lasse Kukkonen
Mika Kemilä
Oskari Ervasti
Jukka Ojala
Kati Ojala
Tuiran Pojat
Attebee Oy
Jari Malmi
Juha Tiainen
Ari Härkönen
Jani Sarajärvi
Kristian Blanco Sequeiros
Matti Pennanen
Teuvo Soppela
Arto Hakala
Amelie & Lumi Säkkinen
Olavi Arvola
Hannu Kelahaara
Janne Kuustie
Ville Koskimäki
Janne Tuovinen
Aatu Asikainen
Roope Kuusirati
Teemu Penttilä
Hellsten
Iida Nurmos
Paula Nurmos
Matti Nurmos
Ilkka Koivukoski OLS-07 #15
Jorma Mustonen
Kuntokeskus Performance 2000
Golf2000
Sakari Huikuri
”Kavio-Pete” Niskala
Johanna Laru
Lauri Laru
Pekka Hyvönen
Tero Jääskö
Raili Niemistö
Aki Korkiakoski
Heikki Wikstedt
Juha Isohanni
Johannes Marttila
Eero Virkkunen
Timo Ojala
Ben Ojala
Sasu Mäkelä
Martti Särkelä
Aku Huikuri
Juha Kaitera
Eero Harjula
Jari Turunen
Samuli Niskanen
Minna ja Toni Komu
Sovipihat
Hannu Pyykönen
Kristiina Ojanen
Olli Huikuri
Oskari Sarajärvi
Kalervo Ukkola
Frans Karvonen
Joonas Haataja
Hannu Ellilä
Antti Ellilä
Pekka Anttinen
Outside
Matti Heikkinen
Lauri Malm
Seppo Rounaja
Ilkka Kalermo
Arto Oja
Paavo Karjalainen
Mikko Heikkinen
Maija Jelkänen
S&S Ronkainen
Vesa Kiljunen
Filip Valenčič
Pasi Laukka
Markus Sihvonen
Daniel Pietilä
Matias Kainu
Filip Kainu
Timo Mäntyvaara
Kuukasjärven Perhe